Regulamin

 

REGULAMIN BIEGU
X STĘSZEWSKI BIEG PRZEŁAJOWY

 1. Cel
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Promocja gminy Stęszew
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji
 1. Organizator

Gmina Stęszew

Kontakt: Tomasz Makowski
tel. 698 050 150, bieg@steszew.pl

 1. Termin i miejsce biegu

18 kwietnia  2020 – Stęszew – Teren Wielkopolskiego Parku Narodowego
Start godzina – 12.00

Biuro zawodów Hala widowiskowo-sportowa

Ul. Poznańska 22A 62-060 Stęszew

Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu od 8.30 do 11.15

Trasa biegu prowadzi po terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dystans to 10 km. Trasa obejmuje dwie pętlę. Start oraz meta usytuowana będzie na plaży przy jeziorze Lipno. Limit czasu wynosi 1,5h.

 1. Pomiar czasu

Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę Plus-Timing. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety), poza pierwszą 50. zawodników na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani wg kolejności wbiegania na metę (czyli wg czasu brutto).

Zawodnik odbiera chip w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Uwaga niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Uczestnictwo w biegu może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (18 kwietnia 2020) będzie miał ukończone 18 lat. Zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat mogą uczestniczyć w zawodach za zgodą opiekuna prawnego. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin. Limit uczestników wynosi 400.

 1. Klasyfikacja

Podczas Stęszewskiego Biegu Przełajowego będą rozgrywane następujące klasyfikacje:
–  generalna kobiet oraz mężczyzn
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– klasyfikacja mieszkańców gminy Stęszew (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania);

– klasyfikacja w kat. wiekowych: M20 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60 i więcej), K20 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59lat), K60 (60 i więcej lat),

 1. Nagrody i świadczenia dla zawodników

Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie podanym przez organizatora oraz dokonają opłaty startowej otrzymają pakiet startowy w biurze zawodów. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek. Każdy uczestnik zapisany oraz opłacony do 10 kwietnia 2020 r otrzyma w pakiecie startowym gadżety sportowe.

W klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn organizator przewiduje puchary za miejsca I –III oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

W klasyfikacji mieszkańców gminy Stęszew najlepszy zawodnik oraz zawodniczka otrzymają puchary.

 1. Zgłoszenia do biegu
  Zgłoszenia można dokonywać elektronicznie do dnia 10 kwietnia na stronie www.bieg.steszew.pl oraz w dniu biegu tj. 18.04.2020 w Biurze Zawodów, jeśli limit uczestników nie zostanie wcześniej osiągnięty. Opłaty można wykonać przez system przelewów elektronicznych Przelewy24 lub w biurze zawodów. Każdy uczestnik może sprzedać pakiet startowy w nieprzekraczalnym terminie – 10 kwietnia. Opłata za przepisanie pakietu wynosi 10 PLN.

O wysokości opłaty startowej decyduje data przelewu.

 • 40 PLN – do 29 lutego 2020 r.
 • 49 PLN – do 20 marca 2020 r.
 • 60 PLN – do 10 kwietnia 2020
 • 70 w dniu zawodów
  Osoby urodzone przed 1960 r opłacają 50% od powyższej opłaty startowej.

 

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegu- Stęszewski Bieg Przełajowy będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy, wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników, promocji imprezy oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Stęszewskim Biegu Przełajowym obejmuje także opublikowanie listy wyników z uwzględnieniem imienia i nazwiska, rocznika urodzenia, nazwy klubu i miejscowości uczestnika biorącego udział w imprezie.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

 1. Uwagi końcowe
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie obu biegów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 8. Pisemne protesty przyjmuje organizator Biegu na adres e-mail: bieg@steszew.pl . Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
 10. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej organizatora, a dla osób które podczas zgłoszeń podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu biegu.
 11. Organizator Stęszewskiego Biegu Przełajowego zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 1. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
 • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
 • W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji